Zájemci o členství

 

1. Zájemce o členství v klastru musí splňovat tyto podmínky:
             - hlavním popř. významným předmětem činnosti je výroba obalů či obalové techniky nebo činnost

               úzce související s výrobou obalů  (např. dodavatelé, poskytovatelé služeb, servisní organizace,
               spotřebitel).
nebo
             - se jedná o výzkumné či vzdělávací instituce.
 
2. Sídlo či provozovna společnosti musí být v Královehradeckém, Pardubickém kraji nebo v Kraji Vysočina.
    Regionální omezení neplatí pro členy s významným přínosem pro činnost klastru.
 
3. Podmínkou vzniku členství je splacení zápisného (vyjma zakladatelů) a základního členského vkladu,
    nestanoví-li stanovy či zákon i jiné či další podmínky pro vznik členství.
 
4. Členství v družstvu vzniká na základě písemné přihlášky podané zájemcem o členství a rozhodnutím
    představenstva o jeho přijetí za člena  družstva. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení
    zápisného a základního, popř. vstupního členského vkladu.
 
    Přihláška za člena družstva – právnická osoba                        
    Přihláška za člena družstva – fyzická osoba    
                         
5. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po
    dni, kdy byla družstvu doručena. Toto rozhodnutí musí být členu doručeno doporučeným dopisem.
 
6. Družstvo vrátí zápisné a základní, popř. vstupní členský vklad třetí osobě, kterou nepřijalo za člena, do
    třiceti dnů ode dne zamítavého rozhodnutí.

Druhy členství v družstvu:
1. Základní členství.
2. Akademické členství.

Členstvím základním se rozumí členství vzniklé podle podmínek bodu I. Stanov družstva.

Členstvím akademickým se rozumí členství Univerzit, VŠ a dalších akademických ústavů a společností založených Krajskými úřady a dále specializovaných institucí. Akademické členství je plnohodnotné s členstvím základním. Pro přijetí za člena se použijí stejné podmínky jako pro přijetí za člena se základním členstvím vyjma odlišných ustanovení uvedených v těchto stanovách.

Základní členský vklad činí částka ve výši 5 000,- Kč.

Základní členský vklad pro akademické členství činí částka ve výši 1,- Kč.

Zápisné činí částku ve výši 300,- Kč.

Členské vklady se splácí na účet družstva.

V případě, že máte zájem stát se členem klastru, vyplňte, prosím, registrační formulář a přihlášku. Obratem Vás  budeme informovat o dalším postupu. 

Česky